سی سالگی

سی سالگی

بحران سی سالگی نمیخواستم دست به قلم ببرم ولی نشد که ننویسم  حداقل برای خودم سالی که در آن قرار دارم سال سکوت بود برای…